Từ trường của các dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt