Phương trinh tiếp tuyến của đồ thị hàm số và các bài toán liên quan