Phương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol