• Dạng bài tập tính pH dung dịch

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bạn đang xem tài liệu: Dạng bài tập tính pH dung dịch tại Tài Liệu Pro

Dạng bài tập tính pH dung dịch
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuDạng bài tập tính pH dung dịch pdf

Trích trong tài liệu

hì bazơ càng mạnh.
III. CHẤT LƯỠNG TÍNH
– Định nghĩa:
+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ.
+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là những chất vừa có khả năng cho proton H+, vừa có khả năng nhận proton H+.
– Chất lưỡng tính gồm:
+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính (ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3 …)
+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ (R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4…)
+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn khả năng tách H+ (HCO3-, HS-, HSO3-, H2PO4- , HPO42-…)
IV. CHẤT TRUNG TÍNH
– Là những chất không có khả năng cho và nhận proton (H+).
– Chất trung tính gồm:
+ Cation của bazơ mạnh: K+, Na+, Ca2+, Ba2+.
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4
+ Anion của axit mạnh không còn H: Cl-, SO42-, Br-, I-, NO3-…
V. SỰ KẾT HỢP GIỮA CÁC ION
Nếu ta kí hiệu trung tính (1), axit (A), bazơ (B) và lưỡng tính (0) thì ta có bảng nhân:
Cation Anion Phân tử
A A A
A B 0
A 0 0
A 1 A
1 1 1
1 0 0
1 A A
1 B B
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5

Hiện tại Dạng bài tập tính pH dung dịch chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Dạng bài tập tính pH dung dịch đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1