• Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường

Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường

Bạn đang xem tài liệu: Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường tại Tài Liệu Pro

Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuChuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường pdf

Trích trong tài liệu

∆ x Câu 13: Số gia của hàm số f ( x ) = x 3 ứng với x0 = 2 và x∆ = 1 là:
A. -19. B. 7. C. 19. D. -7.
2. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC – HỮU TỈ – CĂN THỨC
Câu 14: Cho hàm số y =
– x 2 + 2 x x
– 2

3
. Đạo hàm y’ của hàm số là
A. – 1 – ( x – 3 2) 2 B. 1 + ( x – 3 2) 2 C. – 1 + ( x – 3 2) 2 D. 1 – ( x – 3 2) 2 Câu 15: Cho hàm số y = 1 x 2+ 1 . Đạo hàm y’ của hàm số là A. ( x 2 + 1) x
x 2 +
1
– x + x
x +
x – x ( xx + x + x
22
+ + B. ( 2 1) 2 1
C. 2( 2 1) 2 1
D.
1)1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ Câu 16: Cho hàm số f(x) = 3 x . Giá trị f’(8) bằng:
A. 16 B. 12 1C. – 16 D. – 12 1Câu 17: Cho hàm số f(x) = x – 1 + x 1 – 1 . Để tính f’, hai học sinh lập luận theo hai cách:
(I) f(x) = x x – 1 ⇒ f ‘ ( x ) = x – 2 2 ( x – 1 )
x

1 (II) f’(x) = 2 1 x – 1 – 2 ( x – 1 1 ) x – 1 = 2 ( x – x
1 – )
2
x

1
Cách nào đúng? A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng Câu 18: Cho hàm số y = 1 – 3
x . Để y′< 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây? A. 1 B. 3 C. ∅ D. Câu 19: Cho hàm số f(x) = x - 1 . Đạo hàm của hàm số tại x = 1 là: A. 12 B. 1 C. 0 D. Không tồn tại Câu 20: Cho hàm số y = x 2 + x+ 2 x 2 - 3 . Đạo hàm y’ của hàm số là A. 1+ 3 ( x + 2) 2 B. x 2 + 6 x + 7 ( x+ 2) 2 C. x 2 + 4 x + 5 ( x+ 2) 2 D. x 2 + 8 x + 1 ( x+ 2) 2 Câu 21: Cho hàm số ( ) = 1 - 3 - + 1 2 . Tập nghiệm của bất phương trình f ′ ( x ) > 0 là
A.
ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
f x x x x Câu 22: Đạo hàm của hàm số y = x 4 – 3 x 2 + x + 1 là:
A. y ‘ = 4 x 3 – 6 x 2 + 1. B. y ‘ = 4 x 3 – 6 x 2 + x . C. y ‘ = 4 x 3 – 3 x 2 + x . D. y ‘ = 4 x 3 – 3 x 2 + 1. Câu 23: Hàm số nào sau đây có y ‘ = 2 x + 1 x 2?
A.
y = x 3 x+ 1 B.
y = x 3 + x5 x – 1 D.
y = 2 x 2 + xx – 1 Câu 24: Cho hàm số y = f(x) = ( 1 – 2 x 2 ) 1 + 2 x 2 . Ta xét hai mệnh đề sau:
(I) f’(x) = ( 2
y = 3( x 2
x3 + x ) C.
– 2 x 1 +6
x2 ) 1 + 2 x
(II) f(x)f’(x) = 2x( 12 x 4 – 4 x

Hiện tại Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Lê Minh Cường đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư