• BTTN tổng hợp Hidrocacbon no

BTTN tổng hợp Hidrocacbon no

Bạn đang xem tài liệu: BTTN tổng hợp Hidrocacbon no tại Tài Liệu Pro

BTTN tổng hợp Hidrocacbon no
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBTTN tổng hợp Hidrocacbon no pdf

Trích trong tài liệu

H2O (thể tích các khí ở đktc). Hãy xác định cấu tạo của M?
A. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C. CH3-CH2-CH(CH3)2 B. CH3-CH(CH3)2 D. CH3-CH2-CH2-CH3 Câu 14: Thực hiện phản ứng cracking m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp A qua bình nước brom có hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mất màu hết, có 4,704 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm các hiđrocacbon thoát ra. Tỉ khối hơi B so với hiđro bằng 117/7 . Giá trị của m là:
A. 8,7 gam B. 5,8 gam C. 6,96 gam D. 10,44gam
Câu 15: Thực hiện phản ứng cracking hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon. Cho hỗn hợp A qua dung dịch nước brom có hòa tan 11,2 gam Br2. Brom bị mất màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình brom, khí này có tỉ khối so với CO2 bằng 0,5. Giá trị của m là:
A. 5,22 gam B. 5,8 gam C. 6,96 gam D. 4,64 gam
Câu 16: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là:
A. 50% B. 66,67 % C. 33,33,% D. 25 %
Câu 17: Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Tìm công thức phân tử của X:
A. C5H12 B. C4H10 C. C3H8 D. C6H14 Câu 18: Cracking 560 lít C4H10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính thể tích C4H10 chưa bị cracking A. 100 lít B. 110 lít C. 60 lít D. 500 lít
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2
Câu 19: Đề hidro hóa hoàn toàn hỗn hợp X gồm etan và propan có tỉ khối hơi so với hidro là 19,2 ta thu được hỗn hợp Y gồm eten và propen. Thành phần % theo thể tích của eten và propen trong Y lần lượt là:
A. 20% và 80% C. 40% và 60%
B. 50% và 50% D. 60% và 40%
Câu 20: Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề

Hiện tại BTTN tổng hợp Hidrocacbon no chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf BTTN tổng hợp Hidrocacbon no đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật