• BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết) tại Tài Liệu Pro

BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết) pdf

Trích trong tài liệu

315. D. 3,96.
hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (cá iện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức p
C4H10. D. C5H12. butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C raking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO
2,6. D. 23,2.
ít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp A (đktc)
ề thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng:
8,00. C. 520,18. D. 472,64.
/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn
G HIĐROCACBON
(các thể tích khí đo ở cùng điều hức phân tử của X là:
ỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4,
và y gam H2O. Giá trị của
H6, C3H6, C4H8 và một sản phẩm trên. Cho A qua bình
ợc x mol CO2. Hiệu
, C2H6, C3H6, C4H8 và kiện nhiệt độ và áp suất). Giả sử tạo hỗn hợp A là:
H6 và một phần propan ình của A là:
thể tích hỗn hợp Y (các thể tích ằng 12. Công thức phân tử
, C3H6, C4H8 và một O và 17,6 gam CO2. Giá trị
hợp A (đktc) chứa 12%
Văn – Anh tốt nhất! 1
Câu 9: Cracking 5,8 gam C4H10 được hỗn hợp khí X. Khối lượng H2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn X là:
A. 9g B. 4,5 g C. 36g D. 18g
Câu 10: Cracking 1 hiđrocacbon X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm metan, etan, eten, propan, propen và buten. X là:
A. butan B. pentan C. propan D. hexan
Câu 11: Cracking V lít butan thu được 35 lít hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị cracking. Cho hỗn hợp A lội rất từ từ qua bình đựng brom dư thấy thể tích còn lại 20 lít. % butan đã phản ứng là:
A. 60% B. 25% C. 85% D. 75%
Câu 12: Khi cracking một ankan khí ở điều kiện thường thu được một hỗn hợp gồm ankan và anken trong đó có hai chất X và Y có tỉ khối so với nhau là 1,5. Công thức của X và Y là:
A. C2H6 và C3H8 C. C4H8 và C6H12
B. C2H4 và C3H6 D. C3H8 và C5H6 Câu 13: Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa một hiđrocacbon M thuộc dãy đồng đẳng của metan thu được một hỗn hợp gồm H2 và 3 hiđrocacbon N, P, Q. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí N hoặc P, hoặc Q đều thu được 17,92 lít CO2 và 14,4 gam

Hiện tại BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật