• BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án)

BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án)

Bạn đang xem tài liệu: BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án) tại Tài Liệu Pro

BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án) pdf

Trích trong tài liệu

ANKAN – TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG
III. Tính chất hoá học
Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế và phản ứng huỷ.
1. Phản ứng nhiệt phân Ví dụ nhiệt phân metan:
CH 4 —→ o
+ 2CH 4 —–→ +
1000 C
o
C H 2 1500 C laøm laïnh nhanh
C 2 H 2 3H 2 2. Phản ứng thế
a) Thế clo và brom: Xảy ra dưới tác dụng của askt hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.
CH 3 – CH 3 + Cl 2 –→ aí
CH 3 – CH 2 – Cl + HCl Iot không có phản ứng thế với ankan. Flo phân huỷ ankan kèm theo nổ. Những ankan có phân tử lớn tham gia phản ứng thế êm dịu hơn và ưu tiên thế những nguyên tử H của nguyên tử C hoặc cao.
Ví dụ:
CH – CH – CH + Cl –→⎨ ⎧│ │⎩
CH CH – CHCl – CH + HCl (íaûn phakm chính) – CH – CH Cl + HCl
b) Thế với HNO3 (hơi HNO3 ở 200oC → 400oC).
+ —–→ o aí 3 3 3 2 3 2
3 2 2
C 2 H 6 c) Phản ứng HONO tách 2 H2: ở 200 400H C 2 → SO
400 o4
C o
C → C 9002 H o5 C, – NO xúc 2 + H 2 O
tác Cr2O3 + Al2O3.
3. Phản ứng oxi hoá
a) Cháy hoàn toàn: sản phẩm cháy là CO2 và H2O.
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1
2 C H 6 + 2 7 O 2 –→ 2CO 2 + 3H 2 O b) Oxi hoá không hoàn toàn:
CH 4 + 2Cl 2
–→ C +
4HCl
CH 4 + O 2 –→ C +
2H 2
O
CH 4 + O 2 —→ t o
,xt
HCHO +
H 2
O
2CH 4 + O 2 —→ 1500 o
C
2CO +
4H
2
4. Phản ứng crackinh
C n H 2n + 2 —→ xt, t
o C m H 2m + 2 + C k H 2k C 16 H 34 —→ to,xt
C 8 H 18 + C 8 H 16 (Sản phẩm là những hiđrocacbon no và không no).
IV. Điều chế
1. Điều chế metan a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí thiên nhiên, khí hồ ao, khí dầu mỏ, khí chưng than đá.
b) Tổng hợp:
C + 2H 2 —→
500 Ni o
C
CH 4 CO + 3H 2 —→ xt,t
o
CH 4 +
H 2
O c) Từ muối của axit cacboxylic:
RCOONa + NaOH —→ CaO, t
o RH + Na 2 CO 3 Ví dụ: CH 3 COONa + NaOH —→ CaO, t
o CH 4 +
Na 2 CO 3 d) Từ hợp chất cacbua kim loại:
Al 4 C 3 + 12H 2 O –→ 3CH 4 + 4Al(OH) 3 ↓ 2. Điều chế các ankan khác a) Lấy từ các nguồn thiên nhi

Hiện tại BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng cháy

Bài tập phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan