• Bài tập từ trường cực hay – Có đáp án

Bài tập từ trường cực hay - Có đáp án

Bạn đang xem tài liệu: Bài tập từ trường cực hay – Có đáp án tại Tài Liệu Pro

Bài tập từ trường cực hay – Có đáp án
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập từ trường cực hay – Có đáp án pdf

Trích trong tài liệu

tròn .
Giả sử cần xác định từ trường
I
BM
O r M
tại tâm O cách dây dẫn hìng tròn bán kính r do dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau :
BM
O r
I
l – N vòng
I I
Trong đó : B (T) – I (A) – l (m) – N số vòng dây.
III.Nguyên lí chồng chất từ trường 5/ Nguyeân lí choàng chaát töø tröôøng: nB BBB     + + + = … 2 1
Chuù yù:Coâng thöùc choàng chaát töø tröôøng ñang ñöôïc thöïc hieän döôùi daïng vec tô. *caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät khi tieán haønh tính ñoä lôùn töø tröôøng : 12 B = 1B + 2B a) 1B ↑↑ 2B ⇒ 12 1 2 B B B = + b) 1B ↑↓ 2B ⇒ 12 1 2 B B B = –
c) 1B ⊥ 2B ⇒ 2 2
12 1 2 B B B = + d) ( ) 1 2 . B B   =α ⇒ 2 2
12 1 2 1 2 2. . .cos B B B B B α = + +
>> Truy cập trang http://tuyensinh247/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Địa – Sử tốt nhất! Page 2
– Điểm đặt : Tại O – Phương : Vuông góc với mặt phẳg vòng dây. – Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại
điểm đó là chiều của cảm ứng từ – Độ lớn :
tại tâm O của ống dây dẫn điện có cường độ I (A) gây ra ta làm như sau : – Phương : song song với trục ống dây. – Chiều : được xác định theo quy tắc đinh ốc 2 : “Quay cái đinh ốc theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó tại điểm đó là chiều của cảm ứng từ
Hoặc _Ñöôøng söùc töø ñi vaøo ôû maët Nam vaø ñi ra ôû maët Baéc :
+Maët Nam: nhìn vaøo ta thaáy doøng ñieän chaïy cuøng chieàu kim ñoàng hoà. – +Maët Baéc: nhìn vaøo ta thaáy doøng ñieän chaïy ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà – Độ lớn :
Trong đó : B (T) – I (A) – r (m)
3 – Từ trường của ống dây .
Giả sử cần xác định từ trường
B – BÀI TẬP
Dạng 1:Từ trường của dây dẫn có hình dạng đặc biệt Baøi 1 : Daây daãn thaúng daøi voâ haïn ñaët trong khoâng khí , coù doøng ñieän I = 0,5 A . a) Tính caûm öùng töø taïi M , caùch daây daãn 5 cm . b) Caûm öùng töø taïi N coù ñoä lôùn 0,5.10-6 T . Tìm quỹ tích điểm N?.
ÑS : a) B = 2.10-6 T ; b) Mặt trụ có R= 20

Hiện tại Bài tập từ trường cực hay – Có đáp án chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài tập từ trường cực hay – Có đáp án đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)