• Bài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm từ trường - Có đáp án

Bạn đang xem tài liệu: Bài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án tại Tài Liệu Pro

Bài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án pdf

Trích trong tài liệu

cm .
Bài 2: Một dây dẫn thẳng dài xuyên qua và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại điểm O. Cho dòng điện I = 6A có chiều như hình vẽ. Xác định vecto cảm ứng từ tại các điểm :A1 (x = 6cm ; y = 2cm), A2 (x = 0cm ; y = 5cm), A3 (x = -3cm ; y = -4cm), A4 (x = 1cm ; y = -3cm) ĐS : a.1,897.10-5T ; b 2,4. 10-5T ;c. 2,4. 10-5T ; d. 3,794. 10-5T .
Baøi 3 : Cuoän daây troøn goàm 100 voøng daây ñaët trong khoâng khí . Caûm öùng töø ôû taâm voøng daây laø 6,28.10-6 T . Tìm doøng ñieän qua cuoän daây , bieát baùn kính voøng daây R = 5 cm .
ÑS : I = 5 mA . Baøi 4 :OÁng daây daøi 20 cm , coù 1000 voøng , ñaët trong khoâng khí . Cho doøng ñieän I = 0,5 A ñi qua . Tìm caûm öùng töø trong oáng daây .
ÑS : B = 3,14.10-3 T Bài 5: Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm (gồm N = 100 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B = 5.10-4T. Tìm I?
ĐS: 0,4A Bài6: Một dây thẳng chiều dài 18,84cm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng và quấn thành một cuộn dây tròn. Cho dòng điện có cường độ I = 0,4A đi qua vòng dây. Tính cảm ứng từ trong vòng dây.
ĐS: 0,84.10-5 T Bài 7: Một ống dây thẳng chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300cm được quấn đều theo chiều dài ống. Ong dây không có lõi và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.
ĐS: 0,015T Bài8: Ống dây dẫn hình trụ dài 20cm,đường kính 2cm.Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được quấn đều theo chiều dài ống dây.Cho dòng điện có I=0,5A chạy qua dây.Ống dây đặt trong không khí và không có lõi thép. Xác định cảm ứng từ tại một điểm P trên trục ống dây.
ĐS:B=0,015T Bài 9: Dùng một dây đồng đường kính d=0,5mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ để làm một ống dây(Xôlenoit), các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có I=0,4A chạy qua ống dây.Xác định cảm ứng từ trong ống dây.
ĐS:B=0,001T Bài10: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn cách điện

Hiện tại Bài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài tập trắc nghiệm từ trường – Có đáp án đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)