• Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết)

Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết) tại Tài Liệu Pro

Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết) pdf

Trích trong tài liệu

được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là:
A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12. Câu 15: Nạp một hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A và 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế. Sau khi cho nổ rồi cho hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Thiết lập công thức phân tử của ankan A.
A. CH4. B. C2H6. C. C3H8 . D.C4H10. Câu 16: Craking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là A. 5,8. B. 11,6. C. 2,6. D. 23,2.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít. Câu 18: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít. Câu 19: Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là:
A. 18,52% ; 81,48%. B. 45% ; 55%. C. 28,13% ; 71,87%. D. 25% ; 75%.
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4
ĐÁP ÁN 1 C,C 5 D 9 C 13 D 17 A 2 B,D 6 D 10 B 14 B 18 D 3 C 7 B 11 A 15 B 19 C 4 B,D 8 D 12 C 16 A 20
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5

Hiện tại Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật