• Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết)

Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết) tại Tài Liệu Pro

Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết) pdf

Trích trong tài liệu

PHẢN ỨNG TÁCH, CRAC
Câu 1: Khi crackinh hoàn toàn m kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với
A. C6H14. B. C3H8. C. C Câu 2: Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy ho x và y tương ứng là:
A. 176 và 180. B. 44 và 18.
Câu 3: Craking n-butan thu được 35 mol hỗn phần butan chưa bị craking. Giả sử chỉ có các nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đố suất phản ứng tạo hỗn hợp A là:
A. 57,14%. B. 75,00%.
Câu 4: Craking 40 lít n-butan thu đư một phần n-butan chưa bị craking (các thể tích chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm tr
A. 40%. B. 20%. C. 80%.
Câu 5: Craking 8,8 gam propan thu đư chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng l
A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315.
Câu 6: Khi crackinh hoàn toàn m khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ v của X là:
A. C6H14. B. C3H8. C. C Câu 7: Craking m gam n-butan thu đư phần butan chưa bị craking. Đốt cháy ho của m là
A. . 5,8. B. 11,6. C. 2,6.
Câu 8: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua h
C2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích). Giả sử
2CH4 à C2H2 + 3H2 (1)
CH4 à C + 2H2 (2) Giá trị của V là:
A. 407,27. B. 448,00.
Truy cập vào: http:///
N ỨNG TÁCH, CRACKING HIĐROCACBON
hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở c ất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 29. Công thức phân tử của X l
C4H10. D. C5H12 craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH
ốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H
44 và 18. C. 44 và 72. D. 176 và 90.
ợc 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H raking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm tr
ại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO
,00%. C. 42,86%. D. 25,00%.
butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C
ị craking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ v tạo ra các sản phẩm trên. Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A l
80%. D. 20%.
am propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình c
2,

Hiện tại Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật