• Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng

Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng

Bạn đang xem tài liệu: Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng tại Tài Liệu Pro

Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng pdf

Trích trong tài liệu

-∞ ;0 ) trình f ′ ( x ) < 0 là D. ( 0;+∞ ) Câu 94: Cho hàm số f(x) = - x 4 + 4 x 3 - 3 x 2 + 2 x + 1 . Giá trị f’(1) bằng: A. 14 B. 24 C. 15 D. 4 Câu 95: Cho hàm số y = 3 x 3 + 2 x 2 + 1 . Đạo hàm y’ của hàm số là A. 2 3 x 2+2 x 3 x 3 + 2 x 2 + 1 B. 3 x 2+ 2 x + 1 2 3 x 3 + 2 x 2 + 1 C. 9 x 2 +4 x 3 x 3 + 2 x2 + 1 D. 2 9 x 2+4 x 3 x 3 + 2 x 2 + 1 Câu 96: Đạo hàm của hàm số y = - 2 x 4 + 3 x 3 - x + 2 bằng biểu thức nào sau đây? A. - 16 x 3 + 9 x - 1 B. - 8 x 3 + 27 x 2 - 1 C. - 8 x 3 + 9 x - 1 D. - 18 x 3 + 9 x 2 - 1 Câu 97: Cho hàm số f ( x ) = x 3 x + 1 . Tập nghiệm của bất phương trình f ′ ( x ) ≤ 0 là A. ; 1 2 ⎛ │ ⎝ ⌈ │⌊ +∞│ ⎞ ⎠ Câu 98: Cho hàm số A. ( -∞ ;1 ) { - 1;0 } -∞ ⌉ │ ⌋ f ( x ) = B. x ( 1;+∞ + x 1. Tập ) nghiệm của bất phương C. ( -∞ ;1 ) trình f ′ ( x ) > 0 là
D. ( – 1; +∞ ) Câu 99: Hàm số
B. ⌈ │⌊ 12
;+∞│ ⎞ ⎠
C. ⎛ │ ⎝ -∞ ; 3 1 2 ⌉ │ ⌋
D. 3 12 ;y = x 2 + 3 x + 3
x+ 2
có ‘y bằng
C.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ
A.
x 2 + 4 x

3 x+ 2
B.
x 2
+ 4 x
+
3 ( x+ 2)
2 C.
x 2 + 4 x
+
3 x+ 2
D.
x 2
+ 4 x
+
9 ( x+
2) 2 Câu 100: Cho hàm số
y = 84 x x
2 + + 5
x . Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
32 x 2 + 80 x
+
5 4 x+ 5
B.
– 32 x 2
+ 8 x

5 (4 x
+ 5)
2 C.
32 x 2
+ 80 x
+
5 (4 x+ 5)
2 D. 16 x+1
(4 x
+
5) 2 Câu 101: Cho hàm số f(x) = 2 x
x+ -1
1. Hàm số có đạo hàm f’(x) bằng:
A. 2( x+ 1 )2 B. 3( x + 1 )2 C. 1( x + 1 )2 D. ( xĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
-1+ 1 )2 Câu 102: Cho hàm số f(x) =
⎛ │ ⎝ x – 1 x
⎞ │ ⎠ 2 . Hàm số có đạo hàm f’(x) bằng: A. x – 1 x B. 1 + 1x 2C. x + 1 x – 2 D. 1 – x 1 2Câu 103: Cho hàm số f(x) = x 2. Khi đó f’(0) là kết quả nào sau đây? A. Không tồn tại B. 0 C. 1 D. 2 Câu 104: Cho hàm số y = f(x) = ⎧ │⎨│ ⎩
0 x
x khi x ≠ 0
khi x
= 0
. Xét hai mệnh đề sau:
(I) f’(0) = 1 (II) Hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0 Mệnh đề nào đúng? A. Chỉ (I) B. C

Hiện tại Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài tập đạo hàm – Trần Sĩ Tùng đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư