• 26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bạn đang xem tài liệu: 26 bài tập sự điện li (Có đáp án) tại Tài Liệu Pro

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệu26 bài tập sự điện li (Có đáp án) pdf

Trích trong tài liệu

2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3CO2. 2Fe3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2.
Dạng 2: Xác định môi trường dung dịch
Phương pháp giải
+ Viết phương trình điện li các chất tạo thành ion, nhận xét khả năng thủy phân trong nước của các ion vừa tạo thành.
+ Ion gốc của axit yếu thủy phân trong nước tạo môi trường bazơ: CO3 2- 2- 2- 3- CH3COO-… 4
; SO3 ; S , PO4 ,
+ Ion gốc của bazơ yếu thủy phân trong nước tạo môi trường axit: Cu2+, Fe3+; Zn2+, NH4 + .. + Ion gốc của axit mạnh (ví dụ: SO4 2- , Br – , Cl – , NO3 – , ClO4 – …) và ion gốc của bazơ mạnh (ví dụ: Na+; K+, Ba2+, Ca2+, Mg2+…) không bị thủy phân trong nước, đóng vai trò trung tính.
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3
Ví dụ 1. Đánh giá môi trường axit, bazơ, trung tính của các dung dịch thu được khi hòa tan các chất sau vào các cốc nước riêng biệt: CuCl2; Na2CO3; NaClO4; K2S; NH4Cl; Fe(NO3)3; Na3PO4 ; K2SO3, K2SO4 .
Lời giải
– Các chất hòa tan trong nước cho môi trường bazơ, pH>7 là: Na2CO3; K2S; K2SO3, Na3PO4. Na2CO3 → 2Na+ + CO32- ; CO 32- + H2O : HCO3- + OH-
K2S → 2K+ + S2- ; S2- + H2O : HS- + OH-
K2SO3 → 2K+ + SO3 2- ; SO3 2- + H2O : HSO3 – + OH-
Na3PO4 → 3Na+ + PO43- ; PO 4
3- + H2O : HPO42- + OH-
– Các chất hòa tan trong nước cho môi trường axit, pH<7 là: NH4Cl; Fe(NO3)3; CuCl2; NH4Cl → NH4+ + Cl-; NH4+ + H2O : NH3 + H3O+ Fe(NO3)3 → Fe3+ + 3NO3-; Fe3+ + H2O : Fe(OH)2+ + H+ CuCl2 → Cu2+ + 2Cl- ; Cu2+ + H2O : Cu(OH)+ + H+ - Các chất hòa tan trong nước cho môi trường pH=7 là: NaClO4; K2SO4. NaClO4 → Na+ + ClO4-; H+ + OH- → H2O K2SO4 → 2K+ + SO4 2- ; H+ + OH- → H2O Ví dụ Fe3+, SO3 2.Cho 2- , Na các + ; ion Ba 2+ sau, ; ClO4 ion - ; nào I - ; đóng 2- vai 2- trò axit, 3- CO3 , S , PO4 ; bazơ, OH - , SO4 lưỡng 2- , tính, Cl - trung - tính : Zn2+, NH4 , NO 3; + , HCO3-; H2PO4- ; HSO4- ,Cu2+; Al3+ ; HS-, HSO3-; H2PO4- ; CH3COO- ; ClO-. Lời giải - Ion có tính axit là: Zn2+, NH4 + , Fe 3+ , HSO4 - , Cu 2+ ; Al 3+ Hiện tại 26 bài tập sự điện li (Có đáp án) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf 26 bài tập sự điện li (Có đáp án) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1