• 26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

26 bài tập axit - Bazo - Muối (Có đáp án)

Bạn đang xem tài liệu: 26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án) tại Tài Liệu Pro

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệu26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án) pdf

Trích trong tài liệu

n, nên môi trường có pH < 7 + Muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ mạnh và gốc axit mạnh, khi tan trong nước không bị thuỷ phân, môi trường của dung dịch vẫn trung tính (pH = 7). Thí dụ, NaCl, KNO3, KI. + Muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ yếu và gốc axit yếu, khi tan trong nước, cation của bazơ yếu và axit yếu đều bị thuỷ phân. Môi trường là axit hay kiềm phụ thuộc vào độ thuỷ phân của 2 muối đó. Thí dụ, (NH4)2CO3, Al2S3. + Muối axit như NaHCO3, KH2PO4, K2HPO4 khi hoà tan vào nước phân li ra các anion HCO3-, H2PO4-, HPO42-, các ion này là lưỡng tính, chúng phản ứng với nước nên môi trường của dung dịch tuỳ thuộc vào bản chất của anion. Dạng 1: Viết phương trình ion thu gọn Phương pháp giải + Viết phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn những ion giống nhau ở hai vế, cân bằng điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình io rút gọn. Các chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử. Ví dụ 1: Viết phương trình ion rút gọn (nếu có) xảy ra trong dung dịch trong các trường hợp sau: 1. Fe2(SO4)3 + NaOH → ; 2. Cu(OH)2 + NH3 + H2O → 3. KNO3 + NaCl → ; 4. FeS + HCl → Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 2 5. NaHCO3 + Ba(OH)2 → ; 6. Ba(HSO4)2 + KOH → 7. KH2PO4 + HCl → ; 8. NH4Cl + NaOH → 9. CaCO3+ CO2 + H2O → ; 10. FeCl3 + Na2CO3 + H2O → Lời giải 1. Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4; Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓ 2. Cu(OH)2 + 4NH3 + H2O →[Cu(NH3)4](OH)2 (phức tan); Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH- 3. KNO3 + NaCl → không phản ứng 4. FeS + 2HCl →FeCl2 + H2S↑ ; FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S ↑ 5. 2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 +2H2O HCO3-+ Ba2+ + OH- → BaCO3 ↓ + H2O 6. Ba(HSO4)2 +2KOH → BaSO4 + K2SO4 + 2H2O Ba2+ + HSO4- + OH- → BaSO4 + H2O 7. KH2PO4 + HCl → KCl + H3PO4 ; HPO 2- + 2H+ → H3PO4 8. NH4Cl + NaOH →NH3 + NaCl + H2O ; NH4+ + OH- → NH3 + H2O 9. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 ; CaCO3+ CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3-. 10. 2FeCl3 + 3Na Hiện tại 26 bài tập axit - Bazo - Muối (Có đáp án) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf 26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li

Đề kiểm tra chương sự điện li – đề 1