26 Dạng bài Tổng ôn Sinh 2020 Hocmai

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN

Xem chi tiết

BÀI TẬP VỀ MÃ DI TRUYỀN

Xem chi tiết

BÀI TẬP QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Xem chi tiết

BÀI TẬP QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Xem chi tiết

BÀI TẬP QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ

Xem chi tiết

BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN

Xem chi tiết

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ ĐỘT BIẾN CẤU

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI THỂ LỆCH BỘI

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH THỂ ĐỘT BIẾN VÀ SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG THỂ ĐỘT BIẾN

Xem chi tiết

BÀI TẬP QUY LUẬT PHÂN LI

Xem chi tiết

BÀI TẬP QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

Xem chi tiết

BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN

Xem chi tiết

BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN HOÀN TOÀN

Xem chi tiết

BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN

Xem chi tiết

BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

Xem chi tiết

BÀI TẬP DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

Xem chi tiết

PHÉP LAI ĐA BỘI DỊ BỘI

Xem chi tiết

BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI, TỈ LỆ GIAO TỬ

Xem chi tiết

BÀI TẬP TÍNH SỐ LOẠI, TỈ LỆ KIỂU GEN, KIỂU HÌNH

Xem chi tiết

BÀI TẬP VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ TỰ PHỐI

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH TẦN SỐ ALEN TRONG QUẦN THỂ

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH QUẦN THỂ CÂN BẰNG DI TRUYỀN

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH TỈ LỆ KIỂU GEN, KIỂU HÌNH TRONG QUẦN THỂ

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN, KIỂU GIAO PHỐI TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ

Xem chi tiết

BÀI TẬP PHẢ HỆ

Xem chi tiết

BÀI TẬP TÍNH TOÁN VỀ SINH THÁI HỌC

Xem chi tiết
Bài học tiếp theo >